Project

NICE IT4WIFI

  • ประเภทอุปกรณ์ WIFI MODULE ระบบสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือ
  • ประเภทมอเตอร์ที่รองรับ มอเตอร์ NICE รุ่น ROBUS RUN และ SLIGHT
  • ประเภทสัญญาณ WIFI 2.4G

Product overview

อุปกรณ์เสริมสำหรับมอเตอร์ยี่ห้อ NICE รุ่น ROBUS RUN และ SLIGHT เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบ WIFI ที่บ้านเพื่อสั่งงานประตูรั้วบ้านจากโทรศัพท์ Smartphone รองรับทั้งระบบ Android และ IOS ผู้ใช้งานสามารถโหลดแอพพลิเคชั่น MyNice welcome ได้จาก Appstore หรือ Playstore ได้ สำหรับผู้ใช้งานระบบ IOS ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะใช้งานผ่าน แอพพลิเคชั่น MyNice Welcome หรือ Apple HomeKit ได้

APPLE HOMEKIT:

สำหรับ Apple HomeKit ผู้ใช้งานสามารถ สั่งงานผ่านแอพพลิเคชั่น Home ใน iphone หรือ Apple Watch ของผู้ใช้งานได้ ระบบยังรองรับระบบการสั่งงานผ่านคำเสียงได้ ผู้ใช้งานสามารถสั่ง Siri ให้เปิดหรือปิดประตู นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งาน Geolocation ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรัศมีการสั่งงานจากโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของผู้ใช้งาน ระบบจะทำการตรวจสอบ GPS ของโทรศัพท์ หากผู้ใช้งานเข้าหรือออกพื้นที่ที่ผู้ใช้งานกำหนด ระบบจะสั่งงานให้เปิดหรือปิดประตูตามที่ผู้ใช้งานได้ตั้งค่าไว้

MyNice Welcome:

สำหรับ MyNice Welcome สามารถรองรับได้ทั้ง Android และ IOS ผู้ใช้งานสามารถตั้งกิจวัตรการทำงานให้กับประตูบ้านท่านได้ อาทิ “ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ให้ทำการเปิดประตูบ้านอัตโนมัติที่เวลา 6:30 AM” และยังสามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานย้อนหลังได้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ IFTTT(If this then that) Service ได้ด้วยตัวของผู้ใช้งานเอง ซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างอุปกรณ์ต่างๆให้สื่อสารกันได้ อาทิ “หากเข้าใกล้บริเวณบ้าน ให้เปิดประตูบ้าน” หรือ “หากประตูบ้านเปิดทิ้งไว้ ให้ส่ง LINE หรือ E-mail แจ้งเตือน” เป็นต้น