Project

WEIGAND REMOTE

  • ประเภทอุปกรณ์ REMOTE CONTROL
  • ประเภทมอเตอร์ที่รองรับ WEIGAND SLIDING/SWING/FOLDING
  • ประเภทสัญญาณ คลื่นวิทยุ 433 MHz

Product overview

รีโมทควบคุมประตูรั้วบ้านสำหรับมอเตอร์ WEIGAND SLIDING/SWING และ FOLDING