Project

TOUCH SWITCH

  • ประเภทอุปกรณ์ สวิชกดภายในบ้าน
  • ประเภทมอเตอร์ที่รองรับ มอเตอร์ตระกูล MAS

Product overview

สวิชกดภายในบ้าน ใช้ได้กับมอเตอร์ตระกูล MAS