Project

REMOTE RT

  • ประเภทอุปกรณ์ REMOTE CONTROL
  • ประเภทมอเตอร์ที่รองรับ มอเตอร์ตระกูล MAS
  • ประเภทสัญญาณ คลื่นวิทยุ 433.92 MHz

Product overview

รีโมทควบคุมประตูรั้วบ้านสำหรับมอเตอร์ตระกูล MAS