Project

KEYPAD SWITCH

  • ประเภทอุปกรณ์ สวิชกดใส่รหัสภายนอกบ้าน
  • ประเภทมอเตอร์ที่รองรับ มอเตอร์ตระกูล MAS
  • ประเภทสัญญาณ คลื่นวิทยุ 433.92 MHz

Product overview

สวิชกดใส่รหัสภายนอกบ้านสำหรับควบคุมประตูรั้วจากภายนอก สามารถตั้งรหัสตามผู้ใช้งานต้องการ ใช้ได้กับมอเตอร์ตระกูล MAS