About us

 2003 เริ่มดำเนินธุรกิจประตูอัตโนมัติ
2004 เป็นผู้นำด้านประตูรีโมทระบบ DC ในประเทศไทย เป็นตัวแทนจำหน่ายประตูอัตโนมัติ แขนกั้นอัตโนมัติ แบรนด์ Perfect
2006 เป็นตัวแทนจำหน่ายประตูอัตโนมัติ แบรนด์ Weigand แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
2009 ขยายการจัดจำหน่ายไปยังจังหวัดต่างๆ ผ่านผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ
2010 เข้าเป็นพันธมิตรกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทั่วประเทศ
2013 เริ่มดำเนินการส่งออกสินค้าไปยังประเทศข้างเคียงในกลุ่ม CLMV

 

พีทีมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเลิศ ทันสมัย และราคาสมเหตุสมผล เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่อย่างสมบูรณ์

 

เป็นผู้เชียวชาญและให้บริการด้านประตูรีโมทอย่างครบวงจร
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ยืนอยู่บนความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการดำเนินธุรกิจโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าที่แปลกใหม่ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และลูกค้าเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว
ทำให้พนักงานทุกคนมีความสุข และมีความพึงพอใจต่อการทำงาน